Levering

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN

FIETJE  GROOTKEUKENTECHNIEK*

Gevestigd aan de Jules Verneweg 26, 7821 AE Emmen

*De werkmaatschappij heet Bedrijfsinrichting Hammy Fietje BV, verder te noemen als Fietje Grootkeukentechniek

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bedrijfsinrichting Hammy Fietje BV, hierna Fietje Grootkeukentechniek, inclusief overeenkomsten in de onderhandelingsfase, alsmede op offertes door Fietje Grootkeukentechniek  aan opdrachtgever uitgebracht. Offertes zijn drie maanden geldig, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

1.2. Fietje Grootkeukentechniek aanvaardt uitdrukkelijk geen inkoop-, aanbestedingsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden door opdrachtgever gesteld, zijn slechts bindend indien en voor zover  Fietje Grootkeukentechniek hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Offertes

2.1. Alle offertes van Fietje Grootkeukentechniek zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Indien een offerte van Fietje Grootkeukentechniek een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft Fietje Grootkeukentechniek het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 . Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties inzake maten, gewichten, inhoud, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en/of specificaties zijn voor Fietje Grootkeukentechniek slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

2.4. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en/of informatie blijft eigendom van Fietje Grootkeukentechniek en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden. De koper draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan Fietje Grootkeukentechniek ter kennis zijn gebracht.

2.5 . Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Fietje Grootkeukentechniek of namens Fietje Grootkeukentechniek gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Fietje Grootkeukentechniek slechts indien deze door Fietje Grootkeukentechniek schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 3 – Tekeningen en beschrijvingen

3.1. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde tekeningen en beschrijvingen, blijven eigendom van Fietje Grootkeukentechniek . Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsvoering en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietje Grootkeukentechniek  niet ter kennis van derden worden gebracht. Fietje Grootkeukentechniek is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.

3.2. Tekeningen die door de opdrachtgever schriftelijk moeten worden goedgekeurd gedurende de uitvoering van de overeenkomst zullen door de opdrachtgever binnen tien werkdagen na verzending door Fietje Grootkeukentechniek schriftelijk en met redenen worden omkleed goed-/afgekeurd.

3.3. De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever aan Fietje Grootkeukentechniek ter hand gestelde tekeningen en beschrijvingen, blijven opdrachtgevers eigendom. Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Fietje Grootkeukentechniek is niet verantwoordelijk voor informatie welke verstrekt wordt door de opdrachtgever, zoals – maar niet beperkt tot – bouwplaats- en infrastructuur-informatie. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Fietje Grootkeukentechniek lijdt ten gevolge van gebreken in de door opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:

– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; exclusief de aanlegkosten van leidingen alsmede van hak-, breek-, metsel-, timmer-, stucadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of andere bijkomende werkzaamheden; exclusief de kosten van het bedrijfsklaar opstellen daaronder begrepen de aansluiting van de apparatuur aan de leidingen;

– gebaseerd op levering af bedrijf  Fietje Grootkeukentechniek, magazijn of andere opslagplaats;

– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

– vermeld in Euro’s, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.3 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is Fietje Grootkeukentechniek gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen

 Artikel 5- Levering en levertijd

5.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af bedrijf  Fietje Grootkeukentechniek

5.2. De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet-tijdige aflevering dient de koper derhalve schriftelijk Fietje Grootkeukentechniek  in gebreke te stellen.

5.3. Fietje Grootkeukentechniek is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Fietje Grootkeukentechniek  afzonderlijk kan factureren; betaling door de koper dient alsdan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake “Betaling”.

5.4. Indien de koper de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de koper een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs. Zonder bedoelde aantekening geldt tussen partijen als vaststaand dat de emballage in goede staat was ten tijde van de aanname.

5.5. Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door de koper niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Na een periode van 4 weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is
Fietje Grootkeukentechniek gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden en staat het Fietje Grootkeukentechniek vrij deze zaken te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van de koper. In ieder geval bedragen de opslagkosten 8% per maand, te berekenen over de factuurwaarde.

5.6. Voor goederen welke op termijn (is afname voor een bepaalde datum) worden geleverd, kan Fietje Grootkeukentechniek betaling vooraf

verlangen.

 Artikel 6 – Afwijkingen/stempels

6.1. Met betrekking tot de hoeveelheid af te leveren goederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.

6.2. Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een

merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegelaten.

6.3. Gegevens omtrent maten, inhoud, gewicht e.d. gelden slechts bij benadering.

6.4. De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d., welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of

merkteken blijven eigendom van de betreffende fabrikant en worden niet meegeleverd. De vervaardigingkosten worden

in rekening gebracht.

 Artikel 7 – Transport

7.1. Fietje Grootkeukentechniek  zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Fietje Grootkeukentechniek zal zoveel mogelijk met de wensen van koper rekening houden.

Eventueel extra veroorzaakte kosten zijn voor rekening van de koper. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is Fietje Grootkeukentechniek niet aansprakelijk.

7.2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 8 – Betaling

8.1. Betaling losse leveringen / leveringen kleiner dan totaalbedrag van € 3000,-

– Betaling dient te geschieden netto-contant ten tijde en ter plaatse van de aflevering; Fietje Grootkeukentechniek is gerechtigd van de

koper een deelbetaling bij opdracht te verlangen.

– Indien tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat betaling kan geschieden door middel van storting of overmaking op een door Fietje Grootkeukentechniek aangewezen bank- of Postbankrekening, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.

8.2. Werkwijze voor opdrachten / leveringen / projecten met een waarde groten dan € 3000,-

– Opdrachtgever is gehouden binnen twee weken na dagtekening van de opdrachtbevestiging een eerste aanbetaling te doen van 50% van het totaal verschuldigde bedrag als vermeld in de betreffende deelfactuur, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

– Uiterlijk vier dagen voor de overeengekomen leveringsdatum voldoet opdrachtgever een tweede aanbetaling van 40% van het totaal verschuldigde bedrag als vermeld in de betreffende deelfactuur.

– Uiterlijk veertien dagen na de overeengekomen leveringsdatum voldoet opdrachtgever de resterende 10% als vermeld in de betreffende eindfactuur.

8.3. De hiervoor vermelde termijnen zijn fataal: overschrijding daarvan brengt opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Binnen deze termijnen dienen de betalingen zonder aftrek of compensatie plaats te vinden.

8.4. Opdrachtgever is gedurende het verzuim de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 119a BW, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag bepaald worden.

8.5. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige betaling, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Fietje Grootkeukentechniek te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand van het werk of de werken. Tevens behoudt Fietje Grootkeukentechniek zich het recht voor om in een dergelijk geval haar verplichtingen c.q. werkzaamheden op te schorten en/of betalingszekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van bankgaranties, te eisen. Ook heeft Fietje Grootkeukentechniek het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle ten gevolge van deze opschorting ontstane schade komt voor rekening van de opdrachtgever.

8.6. De koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen, indien hetzij zijn vordering door Fietje Grootkeukentechniek wordt erkend,

hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

Artikel 9- Te late betaling
9.1. Indien de koper de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, is de koper van rechtswege in verzuim en is de koper de wettelijke handelsrente verhoogd met 2 procentpunten ex artikel 6:119a, 120 lid 2 BW verschuldigd aan de Fietje Grootkeukentechniek. Voorts zal de koper de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij Fietje Grootkeukentechniek zal hanteren het incassotarief zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde calculatieschema voor advocaten-declaraties. Indien de incasso van de vordering door Fietje Grootkeukentechniek in handen van een advocaat wordt gegeven, zal de koper de door de advocaat aan Fietje Grootkeukentechniek in rekening te brengen kosten

moeten vergoeden.

9.2. Indien:

 1. de koper in verzuim is en/of
 2. Fietje Grootkeukentechniek goede gronden heeft te vrezen, dat de koper niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting zal voldoen:

Zal Fietje Grootkeukentechniek, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd alle hem verder toekomende

rechten, gerechtigd zijn:

 1. vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen;
 2. de uitvoering van de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
 3. de overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige)

openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;

 1. zijn verplichtingen uit alle andere overeenkomsten met koper op te schorten.

Fietje Grootkeukentechniek zal slechts tot de bovengenoemde maatregelen gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortkoming van de

koper deze maatregelen rechtvaardigt.

Artikel 10 – Voorzieningen door de opdrachtgever

10.1. Indien de opgedragen werkzaamheden door Fietje Grootkeukentechniek op een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, worden door de opdrachtgever de navolgende faciliteiten tijdig, in overleg met Fietje Grootkeukentechniek en zonder dat daaraan voor Fietje Grootkeukentechniek kosten zijn verbonden, verzorgd:

 1. De gebouwen in voor montage gerede toestand, de fundaties volgens de specificaties van Fietje Grootkeukentechniek, water-, elektra-, op de plaats van de werkzaamheden, en het in goede staat aanwezig zijn van de te monteren machines en/of installaties.
 2. Al het elektriciens- en loodgieterswerk, hijs- en breekwerk, grond-, metsel-, timmer- en schilderwerk e.d., voor zover niet een integraal deel van de door Fietje Grootkeukentechniek geleverde machines uitmakende en alle overige werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de orderbevestiging van Fietje Grootkeukentechniek zijn vermeld.
 3. De door Fietje Grootkeukentechniek voor de uitvoering van het werk, inclusief testen, noodzakelijk geachte hulpmiddelen, grond- en brandstoffen in constante kwaliteit en kwantiteit, zoals oliën en vetten, poetsmaterialen, gas en zuurstof, water, elektra en verwarming en verlichting, isolatie en bedrijfsgereed steigerwerk, de wegen voor transport noodzakelijk, etc.
 4. De wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen voor zover van betekenis voor het werk en het in kennis stellen van de medewerkers van Fietje Grootkeukentechniek van die voorschriften. In geval van overtreding van deze voorschriften zal de opdrachtgever Fietje Grootkeukentechniek van deze overtreding onmiddellijk op de hoogte brengen.
 5. Een arbeidsvergunning en/of andere vergunningen zoals de eventueel wettelijk vereiste vergunningen voor het uitvoeren van overwerk, indien buiten de – voor het bedrijf van de opdrachtgever geldende normale werkuren voor Fietje Grootkeukentechniek medewerkers dient te worden gewerkt, alsmede voor het alsdan aanwezig zijn van een vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
 6. De kosten voor eventueel verticaal transport ten einde montage door Fietje Grootkeukentechniek mogelijk te maken, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. Schade en kosten in verband met het niet of niet tijdig voldoen door de opdrachtgever aan het gestelde in artikel 10.1., alsmede hieruit voortvloeiende vertragingen komen voor rekening van de opdrachtgever en wel mede op grond van het in de opdrachtbevestiging genoemde uurtarief.

Artikel 11 – Levering/Eigendomsvoorbehoud

11.1. Levering vindt plaats franco af Emmen, tenzij anders overeengekomen.

11.2. Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele, uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde goederen eigendom van Fietje Grootkeukentechniek.

11.3. Indien de opdrachtgever nalaat, na daartoe door Fietje Grootkeukentechniek in gebreke te zijn gesteld, de gehele, uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag te voldoen, is Fietje Grootkeukentechniek gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Fietje Grootkeukentechniek op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Garantie

12.1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Fietje Grootkeukentechniek in voor de deugdelijkheid alsmede

de kwaliteit van de door hem geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.

12.2. Indien de koper genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Fietje Grootkeukentechniek de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij Fietje Grootkeukentechniek verkiest de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen te vervangen.

12.3. Garantie wordt slechts verstrekt indien en voor zover een garantie schriftelijk is overeengekomen. Voor “A merk” apparatuur  is de garantie die Fietje Grootkeukentechniek verstrekt gelijk aan de fabrieksgarantie. In de meeste gevallen bedraagt deze 1 jaar. Bij defecten die net buiten de garantietermijn vallen zal Fietje Grootkeukentechniek , daar waar billijk, bij de toeleverancier betreffende onderdeel proberen te reclameren.
Voor budgetline goederen gelden uitsluitend de door de fabrikant verstrekte fabrieksgaranties.

– De garantiebepalingen gelden alleen indien:

 1. De betalingsverplichtingen zijn nagekomen.
 2. De bedrijfs- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd.
 3. De opdrachtgever of een derde de geleverde goederen niet zonder de schriftelijke toestemming van Fietje Grootkeukentechniek heeft gemonteerd en/of gerepareerd en/of in bedrijf heeft gesteld.
 4. Garantieaanspraken onverwijld na optreden van een gebrek en uiterlijk twee weken na afloop van de garantieperiode schriftelijk aan Fietje Grootkeukentechniek zijn gemeld.

– Van garantie zijn uitgesloten, gebreken:

 1. Die het gevolg zijn van normale slijtage.
 2. Ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, opzet, schuld of nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever en/of derden.
 3. In of ten gevolge van door de opdrachtgever voorgeschreven dan wel met de opdrachtgever overeengekomen toe te passen materialen, werkwijze, instructie e.d.
 4. In materialen of zaken die door de opdrachtgever aan Fietje Grootkeukentechniek ter bewerking zijn verstrekt.
 5. Ten gevolge van de toepassing van enig overheidsvoorschrift.
 6. Die hersteld dienen te worden buiten Nederland.

Op van derden betrokken onderdelen wordt door Fietje Grootkeukentechniek niet méér garantie gegeven dan aan Fietje Grootkeukentechniek door de betreffende leveranciers wordt gegeven.

Vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst, die niet te wijten zijn aan Fietje Grootkeukentechniek, schorten genoemde garantietermijnen niet op.

12.4. Fietje Grootkeukentechniek zal slechts uitvoering geven aan zijn garantieverplichtingen indien en voor zover de betreffende zaken en/of

materialen zich binnen de landsgrenzen van Nederland bevinden.

12.5. Op gebruikte apparatuur wordt nimmer garantie verstrekt.

12.6. Glasbreuk, gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of gebruik voor andere dan normale (bedrijfs-) doeleinden, onvoldoende onderhoud en gebreken die zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens de koper zelf of door derden, blijven buiten de garantie.

– Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting Fietje Grootkeukentechniek onderdelen vervangt, worden de te vervangen onderdelen eigendom van Fietje Grootkeukentechniek.

12.7. eigendom van Fietje Grootkeukentechniek.

– Indien koper het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland is koper gehouden het geleverde op zijn kosten te (doen) bezorgen op het adres van Fietje Grootkeukentechniek.

– Wanneer Fietje Grootkeukentechniek zijn uit deze bepaling voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen jegens de koper voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.

 Artikel 13 – Reclames

13.1. De koper dient binnen één dag na aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, tenzij artikel 5.4 van toepassing is. Ingeval van ontvangst van een vervoerder geldt een onmiddellijk onderzoeksplicht en meldingsplicht zoals aangegeven in artikel 5.4 van deze voorwaarden.

13.2. De koper kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de verkoopovereenkomst beantwoorden, indien hij het onderzoek als bedoeld in artikel 13.1 nalaat of Fietje Grootkeukentechniek niet binnen de hierna genoemde termijnen van de gebreken in kennis stelt.

13.3. Zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat de koper ze heeft ontdekt, doch uiterlijk 6 maanden na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld bij Fietje Grootkeukentechniek.

13.4. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur- en vrachtbriefnummers.

13.5. Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietje Grootkeukentechniek.

13.6. Ingeval van gegronde en correct ingediende klachten is Fietje Grootkeukentechniek, zulks te zijner keuze, rekening houdend met de

belangen van de koper en de aard van de klacht, verplicht tot:

– aflevering van het ontbrekende; of

– verlening van een prijskorting; of

– herstel van de afgeleverde zaken; of

– vervanging van de afgeleverde zaken; of

– restitutie van de koopprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.

13.7. Fietje Grootkeukentechniek zal deze keuze binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de koper doen en

vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de koper bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van Fietje Grootkeukentechniek te kiezen.

13.8. Wanneer Fietje Grootkeukentechniek zijn uit artikel 13.6 of 13.7 voortvloeiende verplichtingen nakomt, heeft hij aan al zijn verplichtingen

jegens de koper voldaan en is hij nimmer aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Fietje Grootkeukentechniek is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

– Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is Fietje Grootkeukentechniek slechts aansprakelijk voor zover hij hier tegen is

verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;

– Voor schade als gevolg van niet tijdige aflevering is Fietje Grootkeukentechniek niet aansprakelijk;

– Voor schade in andere gevallen is de aansprakelijkheid van Fietje Grootkeukentechniek beperkt tot de door de koper geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Fietje Grootkeukentechniek. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien Fietje Grootkeukentechniek hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering;

– Fietje Grootkeukentechniek is eveneens aansprakelijk als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fietje Grootkeukentechniek of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Bedrijfsschade (bedrijfsstoring, het stilliggen van het bedrijf, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

De door Fietje Grootkeukentechniek te vergoeden schade zal worden gematigd wanneer de door de koper te betalen prijs niet in

verhouding staat tot de door de koper geleden schade.

De koper is zelf aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de door
Fietje Grootkeukentechniek afgeleverde zaken vanaf het moment van aflevering. Zodra zich feiten of omstandigheden voordoen waaruit een reële dreiging van een claim, al dan niet op grond van aansprakelijkheid van Fietje Grootkeukentechniek kan worden afgeleid, is de koper gehouden zulks schriftelijk te melden aan Fietje Grootkeukentechniek binnen 1 dag nadat deze feiten of omstandigheden zich hebben voorgedaan. Na verloop van deze termijn is iedere aansprakelijkheid aan de zijde van Fietje Grootkeukentechniek uitgesloten.

Ieder recht wat aan de koper toe zou komen, vervalt na verloop van één jaar.

Artikel 15 – Onderdelen

15.1. Deze voorwaarden gelden ook voor de levering van onderdelen voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken.

15.2. Fietje Grootkeukentechniek verplicht zich tegenover zijn opdrachtgevers tot het zoveel mogelijk verkopen en leveren van onderdelen van door Fietje Grootkeukentechniek geleverde nieuwe machines en/of installaties.

15.3. Fietje Grootkeukentechniek is gerechtigd in plaats van bij de Fietje Grootkeukentechniek bestelde onderdelen andere onderdelen te leveren, vooropgesteld, dat deze onderdelen tenminste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk bestelde onderdelen.

15.4. De montage van de onderdelen is niet bij de prijs inbegrepen.

15.5. De garantie op onderdelen bedraagt drie maanden na verzenddatum na levering door Fietje Grootkeukentechniek.

Artikel 16 – Overmacht

16.1. Tekortkomingen van Fietje Grootkeukentechniek in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien

zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen  voor zijn rekening komen.

16.2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

– de omstandigheid dat Fietje Grootkeukentechniek een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie

niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door;

– stakingen;

– storingen in het verkeer;

– virus (epidemie, pandemie);

– overheidsmaatregelen die Fietje Grootkeukentechniek verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

– bovenmatig ziekteverzuim.

16.3. Indien aflevering/afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen -onder uitsluiting van verdere
rechten- bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden volgens de wet.

16.4. De in artikel 16.3. genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van partijen aantoont dat

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of later tijdstip gerechtvaardigd is.

16.5. Indien Fietje Grootkeukentechniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts

gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Software

17.1. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in de door Fietje Grootkeukentechniek geleverde software of enig deel daarvan, noch deze herproduceren dan wel vermenigvuldigen, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Fietje Grootkeukentechniek, behoudens dat de opdrachtgever een kopie mag maken uitsluitend voor back-up doeleinden.

17.2. Levering van software op elektronische wijze wordt altijd gevolgd door de levering van een hard copy. Fietje Grootkeukentechniek geeft uitsluitend garantie op de door middel van een hard copy verstrekte software en is niet aansprakelijk voor wijzigingen die de opdrachtgever, diens personeel of derden aanbrengt in de op elektronische wijze geleverde software.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1. De overeenkomsten tussen Fietje Grootkeukentechniek en koper worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, met

uitsluiting van de eenvormige wetten inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.

18.2. Ter zake van de uitleg van internationale handelstermijnen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de

Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.

Artikel 19 – Geschillen

19.1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Emmen, zulks

met inachtneming van de ter zake vigerende competentieregels